Program Operacyjny Polska Wschodnia

Dlaczego polska wschodnia otrzymuje dodatkowe środki z ue

Jak zdobyć dotacje na ekspansję za granicę?

Możliwość ekspansji zagranicznej jest dostępna w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poprzez PARP.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Jakie wsparcie otrzymuje się z programu?

Usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego program pomaga z kosztami reklamowymi, materiałami, szkolenia, tłumaczenia, testy, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach handlowych, nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych w związku z przygotowaniem działalności gospodarczej za granicą.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://popw.parp.gov.pl/

 

How to get subsidies for your expansion abroad?

The possibility to expand abroad is available through the PARP’s Eastern Poland Operational Program.

Who can get a grant?

Micro, small or medium-sized enterprises operating in the voivodships of Eastern Poland: #Lubelskie, #Podkarpackie, #Podlaskie, #Świętokrzyskie and #Warmińsko-Mazurskie.

What support does one get from the program?

Advisory services related to the development and preparation for the implementation of a new business model includes costs of advertising, materials, training, translations, tests, participation in international trade fairs, exhibitions or trade missions, acquisitions of fixed assets or intangible assets in connection with the preparation of business activities abroad.

More information can be found here: https://popw.parp.gov.pl/